Värdegrunden

Värdegrunden

- Människors lika värde
- Jämställdhet
- Respekt och tolerans
- Inflytande och delaktighet
- Arbete mot rasism, mobbning och alla typer av trakasserier.

Förslag till handlingsplan för värdegrunden i skolan

1 Information
 1. Kännedom om värdegrunden samt dess innehåll ska förankras hos elever, deras målsmän och all skolpersonal. Detta görs genom att skolledningen ansvarar för att det förekommer:
 

- årligen återkommande inledande information för nya elever och lärare där värdegrunden förklaras, liksom vad begreppen etik och moral betyder i sammanhanget.
- en hel dag/år som ägnas åt värdegrundsfrågor (aktuella för skolans behov) och ett aktivt arbete med dem. Dagens placering och utformning i schemat kan varieras.
- en gemensam mångkulturell dag. Den anordnas i samband med FN-dagen och ska tjäna syftet att lyfta fram de olika etniska grupper som finns på skolan samt de olika orter som eleverna kommer ifrån.

Efter denna information vet alla vad värdegrunden står för och
bidrar aktivt till och handlar så att

- demokratiska rättigheter och skyldigheter upprätthålls på skolan.
- förtryck och kränkande behandling motverkas.
- kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter främjas.
- en god arbetsmiljö upprätthålls på skolan.

2 Förankring
 2. För att värdegrunden ska kunna förankras på ett kontinuerligt sätt och uppfattas som allmängiltig krävs det att den ingår i det dagliga arbetet med sikte på framtiden.
 

2.1 Elevernas behov när de gäller värdegrundsfrågorna ska styra arbetet i stort. Eleverna ska ges ansvar att välja de frågor som de anser är viktiga för att de ska känna att alla har lika värde. De får också ansvara för hur arbetet med dessa frågor ska bedrivas samt i mån av behov skapa kontaktnät med andra skolor och områden i samhället som kan vara viktiga för arbetet med värdegrundsfrågor t ex polis, socialen etc.
2.2 Lärare, tillsammans med elever ansvarar för att all undervisning i kurserna innehåller demokratiska arbetsformer där planering, genomförande och utvärdering sker med allas medverkan. Lärare upplyser eleverna om andra organisationsformer. Man ska sträva efter att delegera beslut och fatta dem så nära eleven och programmet som möjligt.
2.3 Elevvårdsgruppens utarbetade rutiner för hur vi ska ingripa och agera vid fysiska, psykiska och sexuella övergrepp efterföljs.
2.4 De utarbetade planerna för mobbing, jämställdhet, krishantering och grova våldsskildringar används och följs av alla.
2.5 Skolan verkar för att tid och utrymme ges för det informella samtalet där relationer kan etableras och fördjupas mellan skolans personal, hemmen och eleverna. Möten sker på lektion, i klassråd, i elevråd, på mentorstid och i utvecklingssamtal men också utanför undervisningssituationen i syfte att bl a utveckla förtroende och tillit.

Det är av stor vikt att skolan organiseras så att den befrämjar
ett positivt klimat som främjar möjligheter till åsiktsutbyte
och goda och nära relationer varje dag.
Detta görs bl a genom att:

a) målsmän också får inblick i hur de kan vara med och stärka värdegrunden.
b) övriga förslag till informella möten i syfte att göra värdegrunden känd och främja samtal för att stärka demokratiska värderingar och andra infallsvinklar som tillhör värdegrunden, uppmuntras och genomförs i möjligaste mån.

3 Arbetsmiljö
 3. Fokus läggs på arbetet med arbetsmiljöfrågor i syfte att skapa en god arbetsmiljö för alla. Det är allas ansvar att medverka till att vi har en trivsam arbetsmiljö.

4 Inflytande
 4. För att eleven ska kunna ta ställning och nå reellt inflytande i arbetet med värdegrunden samt få de bästa förutsättningar att tillgodose sig sin utbildning ska skolan verka för att:
 

a) den enskilde individen förses med kritiskt granskande, värderande och kommunikativa färdigheter under mellanstadiet och att de utvecklas under hela skoltiden
b) argumentationsanalys i Svenskan ska få ökat utrymme i syfte att utveckla elevens förmåga att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. Träning i mötesteknik ska också ingå. Eleven ska därigenom stärka sin tilltro till den egna uttrycksförmågan och utveckla sin förmåga att självständigt och kritiskt ta till sig andras argument.
c) allt arbete tar hänsyn till den enskilde elevens behov.
d) arbetet anpassas till olika behov i skilda årskurs samt att varje ämne där så är möjligt, ses i ett värdegrundsperspektiv.
e) alla ska delta i formella sammanhang (t ex klassråd) och dagliga situationer som rör värdegrundsfrågor.

5 Praktiskt arbete
 5. För att skydda elever och personal på skolan mot odemokratiska åsikter, föreningar och annan påverkan upprättas en antirasistisk grupp på skolan som ska verka för att förhindra att våra svenska och invandrarelever blir kränkta på skolan.
Syftet är att ta avstånd från främlingsfientlighet och att stärka band som motverkar detta. Skolan ska arbeta aktivt för att stärka band som lyfter fram dessa demokratiska värden genom att
 

a) teaterföreställningar, föreläsningar och elevaktiva temadagar anordnas.
b) skolan är en arena fri från kränkande politisk propaganda både vad gäller lokaler, anslagstavlor och datanätverk.
c) all personal är observant på symboler, märken, klädsel, attityder och föreningsverksamhet som har ett budskap som strider mot vår värdegrund och som innebär att elever kränks på skolan.
d) personalen ingriper när en elev bryter mot skolans värdegrund och förtydligar denna t ex genom ett samtal och/eller en anmälning till skolledningen som sedan går vidare med fallet.

6 Utveckling
 6. Kvaliteten och utvecklingen av värdegrundsarbetet säkras genom:
 

a) kontinuerliga diskussioner om etik och moral som bygger på inbjudna gästföreläsares föredrag.
b) gemensamma insatser för kompetensutveckling inom värdegrundens område.
c) genom att det finns en klar koppling mellan läroplanen, skolans arbetsplan och vårt lokala värdegrundsarbete.
d) en kontinuerlig utvärdering av hur vi efterlever och genomför värdegrunden i det dagliga arbetet.
e) att värdegrunden ingår i diskussionen om skolans resultat.

För mer info
post@ungdomsrix.com

 

 

 
post@ungdomsrix.com